ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ฝ่ายวิชาการ
06 พ.ค. 58 ประกาศผลการเรียนและลงทะเบียนสอบแก้ตัว ม.ส. มผ. ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๗
งานวัดผลและประเมินผล
15 เม.ย. 58 ประเพณีสงกรานต์ อ.สวรรคโลก
ครูสราวุธ เอี่ยมกายและครูนิจวรรณ พรมลำพัด
01 เม.ย. 58 นักศึกษาจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น รับ รบ.๑ และใบประกาศนียบัตร
งานทะเบียน
31 มี.ค. 58 นักศึกษาจบการศึกษาพร้อมรุ่น รับ รบ.๑ และใบประกาศนียบัตร
งานทะเบียน
23 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 งานหมากม่วงหมากปราง อ.สวรรคโลก
ครูสราวุธ เอี่ยมกายและครูนิจวรรณ พรมลำพัด
16 มี.ค. 58 เปิดเรียนและลงทะเบียนรายวิชา ภาคฤดูร้อน /๒๕๕๗
งานทะเบียน
14 มี.ค. 58 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ครูเบญจา ขวัญยืนและครูสราวุธ เอี่ยมกาย
26 ก.พ. 58 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ทุกระดับชั้น และประกาศผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.๓และปวส.๒
งานวัดผลและประเมินผล
19 ก.พ. 58 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน อกท. หน่วยสุโขทัย
ครูจงกล เชื้อบุญมีและ น.ส.เกษร คนตรง
12 ก.พ. 58 ปัจฉิมนิเทศและวันอำลา
ครูเบญจา ขวัญยืนและครูดวงพร
12 ก.พ. 58 ถึง 13 ก.พ. 58 สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.๓ และ ปวส.๒
หัวหน้าแผนกวิชา
10 ก.พ. 58 ถึง 11 ก.พ. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
งานทะเบียนและวัดผล
06 ก.พ. 58 การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ
ครูจงกล เชื้อบุญมีและ น.ส.เกษร คนตรง
28 ม.ค. 58 เลือกตั้งนายก อกท. หน่วยสุโขทัยปีการศึกษา ๒๕๕๘
ครูจงกล เชื้อบุญมีและ น.ส.เกษร คนตรง
17 ม.ค. 58 พิธีบรวงสรวงพระพิรุณ
ครูรภีพร เบ้าทอง
25 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 การแข่งขันกีฬาสีภายใน"นนทรีเกมส์"
ครูสังวาลย์ ภูแข่งหมอกและครูพรหม สอนมาลี
04 ธ.ค. 57 วันพ่อแห่งชาติ
ครูดิถี วงศ์สวาสดิ์
24 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค

 

ครูจงกล เชื้อบุญมีและ น.ส.เกษร คนตรง
27 ต.ค. 57 ประกาศผลการสอบแก้ ๐ , ม.ส. , ม.ผ. ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
งานวัดผลและประเมินผล
23 ต.ค. 57 วันปิยะมหาราช

 

ครูดิถี วงศ์สวาสดิ์
13 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ ๒ และลงทะเบียนทุกชั้นปี
งานทะเบียน
02 ต.ค. 57 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
งานวัดผลและประเมินผล
18 ก.ย. 57 ปิดภาคเรียนที่ ๑
ฝ่ายวิชาการ
15 ก.ย. 57 ถึง 17 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
ฝ่ายวิชาการ
10 ก.ย. 57 ถึง 12 ก.ย. 57 การประชุมวิชาการ อกท.หน่วยสุโขทัย

 

ครูจงกล เชื้อบุญมีและ น.ส.เกษร คนตรง
11 ส.ค. 57 วันแม่แห่งชาติ

 

ครูดิถี วงศ์สวาสดิ์
10 ก.ค. 57 แห่เทียนจำนำพรรษา

 

ครูดวงพร
01 ก.ค. 57 ถึง 15 ก.ค. 57 การแข่งขันฟุตบอล 7 คนต่อต้านยาเสพติด

 

ครูยุทธนา ถนอมนวลและพรหม สอนมาลี
19 มิ.ย. 57 ถึง 21 มิ.ย. 57 อบรมคณะกรรมการชมรมวิชาและสมาชิก อกท. หน่วยสุโขทัย

 

ครูจงกล เชื้อบุญมีและ น.ส.เกษร คนตรง
12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครูและเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยสุโขทัย

 

แต่กายสุภาพเรียบร้อย ครูดิถี วงศ์สวาสดิ์, ครูจงกล เชื้อบุญมีและน.ส.เกษร คนตรง