ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รูป JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.96 KB 657
งานวิจัยอ้อยร้อยล้าน 856
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.97 MB 568
เครื่องทุ่นแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 724.51 KB 464
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 719.25 KB 463
งานวิจัยนายสราวุธ เอี่ยมกาย Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 758
งานวิจัยนางโชติมา ปฐมกุลวงศ์ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 744
งานวิจัยนายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุง Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 440
งานวิจัยนางจงกล เชื้อบุญมี Unkown Document ขนาดไฟล์ 82.45 KB 1214
งานวิจัยนายประเดิม บุตรเพลิง Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 446
งานวิจัยนายมิตร พุดซ้อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.48 KB 482
งานวิจัยนายสาธิต ขันทนันท์ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 670
งานวิจัยนางนางภัทราภรณ์ ทัพบำรุง Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 448
งานวิจัยนายชูชัย เทพวีระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 461
งานวิจัยนางสมศรี บุตรเพลิง Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 1649
งานวิจัยนางสุภรณ์ ภุมมาพันธุ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 526
งานวิจัยนายพัฒนาวุฒิ มูลมณี Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 551
งานวิจัยนายชำนิ กิตติพัฒนะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.62 KB 749
งานวิจัยนางพาณี กิตติพัฒนะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.35 KB 526
งานวิจัยนางสมคิด เทพวีระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 440
งานวิจัยนางสาวปทิตา กุลวงศ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 457
งานวิจัยนางสุจิรา แสงไชยราช Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 1180
งานวิจัยนายนภา แสงไชยราช Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.93 KB 736
งานวิจัยนางสาวอรสาพัชร์ ธงไชย Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 543
งานวิจัยนายพิบูลย์ ยะโสธร Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.51 KB 670
งานวิจัยนางสาวนิจวรรณ พรมลำพัด Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.31 KB 439
งานวิจัยนายยุทธนา ถนอมนวล Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 472
งานวิจัยนางมนัส ภูมิวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 484
01. ปกเครื่องมือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 575.28 KB 378
02. ปกใน คำนำ คำชี้แจง สารบัญ (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.23 KB 388
03. มาตรฐานที่ 1 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 368
04. มาตรฐานที่ 2 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 685 KB 367
05. มาตรฐานที่ 3 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.46 KB 376
06. มาตรฐานที่ 4 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.17 KB 366
07. มาตรฐานที่ 5 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 273.5 KB 366
08. มาตรฐานที่ 6 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 566.52 KB 364
09. มาตรฐานที่ 7 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.13 KB 366
10. มาตรฐานที่ 8 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 360
11. คณะผู้จัดทำ (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.71 KB 382
12. ใบแก้คำผิด RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.98 KB 380
แบบฟอร์มโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.9 KB 372
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 492
รายงานการประชุม ธันวาคม 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 375
Sukhothai College of Agriculture and Technology Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 380
PowerPoint_LTeacher_230361 328
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 337
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 336
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.2561222 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 347
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.25613333 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 378
ประกาศเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 308
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนตุลาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.9 KB 296
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.66 KB 295
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนธันวาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.47 KB 292
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมกราคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.45 KB 292
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกุมภาพันธ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.39 KB 293
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมีนาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.33 KB 294
งบทดลองรายเดือน ระบบGfmis เดือนเมษายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.08 KB 292
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis พฤษภาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.23 KB 287
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.47 KB 293
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกรกฏาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.18 KB 296
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนสิงหาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.83 KB 292
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.6 KB 297
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือน ตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.13 KB 292
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤศจิกายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.42 KB 293
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนธันวาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.68 KB 294
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมกราคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.85 KB 294
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกุมภาพันธ์ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.62 KB 293
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมีนาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.89 KB 292
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนเมษายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.1 KB 291
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤษภาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.76 KB 292
แบบฟอร์มเยี่ยม-คัดกรอง-นักศีกษาทุน-กสศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.51 KB 687