ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รูป JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.96 KB 721
งานวิจัยอ้อยร้อยล้าน 920
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.97 MB 636
เครื่องทุ่นแรงปรับพื้นที่ดินการเกษตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 724.51 KB 530
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 719.25 KB 533
งานวิจัยนายสราวุธ เอี่ยมกาย Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 825
งานวิจัยนางโชติมา ปฐมกุลวงศ์ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 827
งานวิจัยนายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุง Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 508
งานวิจัยนางจงกล เชื้อบุญมี Unkown Document ขนาดไฟล์ 82.45 KB 1481
งานวิจัยนายประเดิม บุตรเพลิง Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 518
งานวิจัยนายมิตร พุดซ้อน Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.48 KB 544
งานวิจัยนายสาธิต ขันทนันท์ Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 862
งานวิจัยนางนางภัทราภรณ์ ทัพบำรุง Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 512
งานวิจัยนายชูชัย เทพวีระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 525
งานวิจัยนางสมศรี บุตรเพลิง Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 1725
งานวิจัยนางสุภรณ์ ภุมมาพันธุ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.36 KB 597
งานวิจัยนายพัฒนาวุฒิ มูลมณี Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 617
งานวิจัยนายชำนิ กิตติพัฒนะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.62 KB 829
งานวิจัยนางพาณี กิตติพัฒนะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 16.35 KB 674
งานวิจัยนางสมคิด เทพวีระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.53 KB 504
งานวิจัยนางสาวปทิตา กุลวงศ์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.27 KB 521
งานวิจัยนางสุจิรา แสงไชยราช Unkown Document ขนาดไฟล์ 15.73 KB 1478
งานวิจัยนายนภา แสงไชยราช Unkown Document ขนาดไฟล์ 13.93 KB 808
งานวิจัยนางสาวอรสาพัชร์ ธงไชย Unkown Document ขนาดไฟล์ 14.53 KB 642
งานวิจัยนายพิบูลย์ ยะโสธร Unkown Document ขนาดไฟล์ 19.51 KB 756
งานวิจัยนางสาวนิจวรรณ พรมลำพัด Unkown Document ขนาดไฟล์ 12.31 KB 505
งานวิจัยนายยุทธนา ถนอมนวล Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 546
งานวิจัยนางมนัส ภูมิวัฒน์ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 566
01. ปกเครื่องมือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 575.28 KB 444
02. ปกใน คำนำ คำชี้แจง สารบัญ (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 36.23 KB 453
03. มาตรฐานที่ 1 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.25 MB 437
04. มาตรฐานที่ 2 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 685 KB 432
05. มาตรฐานที่ 3 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 160.46 KB 443
06. มาตรฐานที่ 4 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 143.17 KB 432
07. มาตรฐานที่ 5 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 273.5 KB 430
08. มาตรฐานที่ 6 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 566.52 KB 427
09. มาตรฐานที่ 7 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 270.13 KB 432
10. มาตรฐานที่ 8 (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 431
11. คณะผู้จัดทำ (31 ต.ค. 58) RAR Archive ขนาดไฟล์ 19.71 KB 451
12. ใบแก้คำผิด RAR Archive ขนาดไฟล์ 13.98 KB 445
แบบฟอร์มโครงการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 24.9 KB 442
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 573
รายงานการประชุม ธันวาคม 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 70.5 KB 452
Sukhothai College of Agriculture and Technology Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 464
PowerPoint_LTeacher_230361 394
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 407
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 438
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.2561222 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 432
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการฯ-ที่-268.25613333 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 453
ประกาศเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 382
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนตุลาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.9 KB 366
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.66 KB 364
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนธันวาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.47 KB 357
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมกราคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.45 KB 358
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกุมภาพันธ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.39 KB 362
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมีนาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.33 KB 364
งบทดลองรายเดือน ระบบGfmis เดือนเมษายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.08 KB 362
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis พฤษภาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.23 KB 357
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.47 KB 360
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกรกฏาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.18 KB 371
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนสิงหาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.83 KB 362
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.6 KB 364
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือน ตุลาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.13 KB 363
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤศจิกายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.42 KB 361
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนธันวาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.68 KB 360
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมกราคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.85 KB 359
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนกุมภาพันธ์ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.62 KB 361
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนมีนาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.89 KB 357
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนเมษายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.1 KB 360
รายงานงบทดลองระบบ Gfmis เดือนพฤษภาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.76 KB 361
แบบฟอร์มเยี่ยม-คัดกรอง-นักศีกษาทุน-กสศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.51 KB 799