แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวอัญมณี แสงสุข
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวรุจิราภรณ์ สิทธิโชติ
ครูผู้ช่วย

นายฉัตรชนก เพ็งคง
ครูผู้ช่วย

นางนิจวรรณ สาขา
พนักงานราชการ ครู

นายพงศ์พิสุทธิ์ นุวัตดีวงศ์
พนักงานราชการ ครู

นางสาวกานต์ระวี ภุมมาพันธุ์
ครูพิเศษสอน