แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางลาวัลย์ ภู่เจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวอัญมณี แสงสุข

นางสาวรุจิราภรณ์ สิทธิโชติ

นายฉัตรฉนก เพ็งคง

นางสาวนิจวรรณ พรมลำพัด

นายพงศ์พิสุทธิ์ นุวัตดีวงศ์

นางสาวกานต์ระวี ภุมมาพันธุ์

นางสาวนัยนา บุญเหลือ

นางสาววรัญญา จันทร์ศรี

นางสาวบงกช กัลปพฤกษ์

นางสาวพิชญา กษิรักษ์