แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวรัตติกา เลื่อนชิด
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทร. 08-9703-9479

นางสาวกาญจนา เฟื่องเงิน
ครู
โทร. 0896440156

นางณัฐฐา โกวาท
ครูผู้ช่วย

นายบวร สวัสดิ์ศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพยาดา ธีรฐานกิจ
ครูผู้ช่วย

นายพรศักดิ์ ขันโท
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุปรียา คันสิงหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา คำมูล
ครูผู้ช่วย