ครูพี่เลี้ยงหอพักนักศึกษา

นางนุกูล ประเสริฐดี

นางสาวอัญญมณี แสงสุข

นางสาวรุจิราภรณ์ สิทธิโชติ

นายวิวัฒน์ ศิริโนนรัง

นางสาวพิชญา กษิรักษ์