ข้อมูลบุคลากร

บุคลากร

 

{C}·       {C}ในปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   มีอัตรากำลัง และรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1–2

ตารางที่ 1 อัตรากำลังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2563

ประเภท

ปฏิบัติราชการจริง

ไปช่วยราชการ

ลาศึกษาต่อ

รวม

อัตราว่าง

มาช่วยราชการ

ข้าราชการครู

40

-

-

40

1

-

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

ลูกจ้างประจำ

17

-

-

17

-

-

พนักงานราชการ

1

-

-

1

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

14

-

-

14

-

-

รวม

73

-

-

73

-

-

ตารางที่ 2 สรุปจำนวน ระดับตำแหน่ง และระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2553

 

ที่

ฝ่าย/แผนกวิชา

จำนวน (คน)

ตำแหน่งครู ระดับ

ระดับการศึกษา (ปริญญา)

 

 

ชาย

หญิง

รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่า ป.ตรี

 

1.

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

3

-

3

-

3

-

-

3

-

-

 

2.

แผนกวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืชศาสตร์

9

3

12

-

11

1

1

6

5

-

 

 

สัตวศาสตร์

2

2

4

-

3

1

1

3

-

-

 

 

ช่างกลเกษตร

4

-

4

-

1

1

-

1

3

-

 

 

ธุรกิจเกษตร

-

5

5

1

2

-

-

1

4

-

 

 

สามัญสัมพันธ์

3

6

9

-

6

1

-

1

8

-

 

 

อุตสาหกรรมเกษตร

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

 

 

ประมง

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

 

รวมครู-อาจารย์

23

17

40

1

27

5

2

17

21

0

 

3.

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.

พนักงานราชการ

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

 

5.

ลูกจ้างประจำ

13

4

17

-

-

-

-

-

-

17

 

6.

ลูกจ้างชั่วคราว

5

9

14

-

-

-

-

-

11

3

 

รวม

18

14

32

-

-

-

-

-

12

20

 

รวมทั้งสิ้น

41

31

72

1

27

5

2

17

33

20

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.86 KB

บุคลากร

 

·       อัตรากำลัง ในปีการศึกษา 2554  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   มีอัตรากำลัง และรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 – 6

ตารางที่ 1 อัตรากำลังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประจำปีการศึกษา  2554

ประเภท

ปฏิบัติราชการจริง

ไปช่วยราชการ

ลาศึกษาต่อ

รวม

อัตราว่าง

มาช่วยราชการ

ข้าราชการครู

37

-

1

38

 

 

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

ลูกจ้างประจำ

16

-

-

16

-

-

พนักงานราชการ

2

-

-

2

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

13

-

-

13

-

-

รวม

68

-

1

69

-

-

 

ตารางที่ 2 สรุปจำนวน ระดับตำแหน่ง และระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2554

 

ที่

ฝ่าย/แผนกวิชา

จำนวน (คน)

ตำแหน่งครู ระดับ

ระดับการศึกษา (ปริญญา)

 

 

ชาย

หญิง

รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่า ป.ตรี

 

1.

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

3

-

3

-

3

-

-

3

-

-

 

2.

แผนกวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืชศาสตร์

8

3

11

-

10

1

1

5

5

-

 

 

สัตวศาสตร์

2

2

4

-

3

1

1

3

-

-

 

 

ช่างกลเกษตร

4

-

4

-

1

1

-

1

3

-

 

 

ธุรกิจเกษตร

-

4

4

1

2

-

-

1

3

-

 

 

สามัญสัมพันธ์

3

6

9

-

6

1

-

1

8

-

 

 

อุตสาหกรรมเกษตร

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

 

 

ประมง

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

 

รวมครู-อาจารย์

22

16

38

1

28

5

2

18

21

0

 

3.

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.

พนักงานราชการ

-

2

2

-

-

-

-

-

2

-

 

5.

ลูกจ้างประจำ

12

4

16

-

-

-

-

-

-

16

 

6.

ลูกจ้างชั่วคราว

4

9

13

-

-

-

-

-

10

3

 

รวม

16

15

31

-

-

-

-

-

12

19

 

รวมทั้งสิ้น

38

31

69

1

28

5

2

18

33

19

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3  รายชื่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ระดับ ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2554

 

ที่

ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระดับ

หมายเหตุ

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

1

นายกอบกิจ

พานอ่อง

-

-

ผู้อำนวยการ

คศ.3

 

นายธนะศักดิ์

บุญชินะ

- ทก.สัตว์ปีก

- กศ..   การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

 

คศ.2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

3

นายเมธี

ภุมมาพันธุ์

- ศษ.บ.พลศึกษา

- กศ.. การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

คศ.2

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

4

นายเด่น

ณ พิโรจน์

 

- วท.บ เทคโนโลยีการเกษตร

- กศ.. การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

 

คศ.2

 

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

 

 

5

นายนภา

แสงไชยราช

ศษ.วิทยาศาสตร์

ครู

คศ.2

 

6

นายชำนิ

ทองนุ้ย

- กศ.. ประวัติศาสตร์

- สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร

ครู

คศ.2

 

7

นางสมคิด

เทพวีระ

- กศ.ภูมิศาสตร์

- บธ.การจัดการทั่วไป

ครู

คศ.3

 

8

นางสมศรี

บุตรเพลิง

กศ.คณิตศาสตร์

ครู

คศ.2

ทำหน้าที่ รองฯ ฝ่ายวิชาการศึกษา

9

นางพาณี

ทองนุ้ย

กศ.เคมี

ครู

คศ.2

 

10

นางสุภรณ์

ภุมมาพันธุ์

- ศศ.. สังคมศึกษา

- กศ.. การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

11

นางสุจิรา

แสงไชยราช

.วิทยาศาสตร์

ครู

คศ.2

 

12

นายมนูญ

ตาลอุทัย

ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต

(สุขศึกษา)

ครูผู้ช่วย

 

 

13

นางสาวดวงพร

วัชรานนท์

ศศ.บ.วรรณคดีภาษาอังกฤษ

ครูผู้ช่วย

 

 

แผนกวิชาพืชศาสตร์

 

 

 

 

14

นางอำไพ  

พูลประสาธน์พร

- วท.. เกษตรศึกษา พืชสวน

- วทม. วิทยาศาสตร์เกษตร

ครู

คศ.2

 

15

นายมานิตย์  

กล่าวปิยะภมรกุล

- ทษ.พืชสวนประดับ

- M.S. Crop  science 

- Ph.D.  Crop  science

ครู

คศ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ)

ที่

            ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระดับ

หมายเหตุ

 

16

นายประเดิม   บุตรเพลิง

วท..  (พืชศาสตร์พืชสวน

ครู

คศ.2

 

 

17

นายอมรศักดิ์  พูลประสาธน์พร

วท.. (พืชศาสตร์พืชสวน

วท.. (เกษตรศาสตร์)

 - ส่งเสริมการเกษตร

ครู

คศ.2

 

 

18

นายปราสาท

จุลพวก

- ทษ.. พืชสวนประดับ

- วท.. (เกษตรศาสตร์)พืชสวน

ครู

คศ.2

 

 

19

นายจักรกฤษณ์     ทัพบำรุง

วท..  (พืชศาสตร์พืชสวน

ครู

คศ.2

 

 

20

นางเบญจา         

ขวัญยืน

- วท.. (เกษตรศาสตร์พืชไร่

- กศ.การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

21

นายชูชัย

เทพวีระ

- วท.บ.  (เกษตรศาสตร์)โรคพืช

- น.บ.  นิติศาสตร์

- ศ.บ.  เศรษฐศาสตร์

- รป.ย.รัฐประศาสนศาสตร์

ครู

คศ.3

 

 

22

นายประเสริฐ     ก่อกอง

วท.บ.  (เกษตรศาสตร์) พืชไร่

ครู

คศ.2

 

 

23

นางภัทราภรณ์   ทัพบำรุง

- วท..  (เกษตรศาสตร์)

  ส่งเสริมการเกษตร

- วท..  (เกษตรศาสตร์)

   ส่งเสริมการเกษตร

ครู

คศ.2

 

 

24

นายพิบูลย์

ยะโสธร

ทษ..เทคโนโลยีภูมิทัศน์

ครู

คศ.2

 

 

 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

 

 

 

 

 

25

นางปริศนา

มณีศรี

- ทก.สัตว์ปีก

- กศ.การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

26

นายสาธิต

ขันทนันท์

- ทษ.โคนม

- วท.. (เกษตรศาสตร์)

สัตว์ศาสตร์

- ปร.ด. สัตวศาสตร์

ครู

คศ.3

 

 

27

นางศยามล

นิติพงศ์สุวรรณ

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

ครู

คศ.2

ลาศึกษาต่อ

 

28

นายสมเกียรติ  

นิติพงศ์สุวรรณ

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

ครู

คศ.1

 

 

แผนกวิชาประมง

 

 

 

 

 

 

29

นายปิยะพัชร์ 

สถิตปรีชาโรจน์

- ทษ..เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

- วท.. วิทยาศาสตร์การประมง

- ศศ.บ. (การศึกษานอกระบบ)

ครู

คศ.2

 

 


(ต่อ)

ที่

ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระดับ

หมายเหตุ

 

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

 

 

 

 

 

30

นายวัชรินทร์       อำนวยสิทธิ์

- ค.การบริหารโรงเรียน

- กศ.. การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.3

 

 

31

นายประยุทธ

ฉ่ำหวาน

ศษ.บริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

32

นายดีถี

วงศ์สวาสดิ์

 

ครูผู้ช่วย

 

 

 

33

นายพรอนันต์

สิงห์เล็ก

ปทส.เชื่อมและประสาน

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

 

 

 

 

 

 

34

นางโชติมา 

ปฐมกุลวงศ์

.เศรษฐศาสตร์เกษตร

ครู

คศ.2

 

 

 

35

นางมนัส

ภูมิวัฒน์

- สส.ส่งเสริมการเกษตรฯ

- บธ.บ. การตลาด

- กศ.การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

 

36

นางลาวัลย์

ภู่เจริญ

ศศ.. การจัดการทั่วไป

(การบัญชี)

ครู

คศ.1

 

 

 

37

นางสาวขนิษฐา  นามวงษ์

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูผู้ช่วย

 

 

 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

 

 

 

 

38

นางปทิตตา

สมชื่อ

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ครูผู้ช่วย

 

 

 

ตารางที่ 4 รายนาม วุฒิการศึกษา และการปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

การปฏิบัติหน้าที่

1.

นางสาวรัตติกา

เลื่อนชิด

ศศ.ภาษาอังกฤษ

- ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)

2

นางสาวลาวรณ์

บัวสาย

 

- ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 


ตารางที่ 5 รายนาม วุฒิการศึกษา และตำแหน่งงาน ลูกจ้างประจำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

1.

นางสมนึก

พึ่งพา

ป.4

พนักงานขาย

2.

นางสายหยุด

คันศร

ปวช.(การบัญชี)

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

3.

นายประจักษ์

ขวัญวงศ์

.4

คนงานเกษตร

4.

นายสุเทพ

พลภักดี

ปวช.(ช่างเชื่อม)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

5.

นางอำพวน

การะเกษ

.4

พนักงานรับโทรศัพท์

6.

นายชิน

เบาบาง

.7

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

7.

นายสุพล

พินจอง

.7

พนักงานขับรถยนต์

8.

นายหยี

มะเรือง

.4

คนงาน

9.

นายบรรจบ

จาดอินทร์

ปวช.(หัตถกรรม)

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

10.

นายพรเลิศ

ชาญวิทยา

..3

ยาม

11.

นางประหยัด

เบาบาง

.4

พนักงานขาย

12.

นายวิโรจน์

ใจประเสริฐ

.4

พนักงานขับรถยนต์

13.

นายเวช

ศิลปวัฒนานุกูล

..5

พนักงานอัดสำเนา

14.

นายทองดี

สีศีล

..3

พนักงานขับรถยนต์

15.

นายสมาน

นาคประเสริฐ

.4

คนงานรีดนมโค

16.

นายเลียบ

อัมพวัน

.4

ยาม


ตารางที่ 6 รายนาม วุฒิการศึกษา และตำแหน่งงาน ลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

หน้าที่/งานที่รับผิดชอบ

1

นางนุกูล

ประเสริฐดี

วท.บ.สัตวศาสตร์

งานทะเบียน

2

นางนาตยา

อุตสาย

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พัสดุกลาง

3

นางสาวนิตยา

คำเงิน

ศศ..การจัดการทั่วไป

งานสารบรรณ

4

5

นางสาวนัยนา

นางสาวจุฑาภรณ์

บุญเหลือ

จาดอินทร์

ปวส.บัญชี

บช.บ. บัญชีบัณฑิต

งานการเงิน

งานบัญชี

6

7

นางสาวอุดมลักษณ์

นางสาวกานต์ระวี

การะเกษ

ภุมมาพันธุ์

บธ.บ.การจัดการทั่วไป

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวางแผนและงบประมาณ

ศูนย์ข้อมูล

8

นายณรงค์เดช  

ณ พิโรจน์

วท.บ.สัตวศาสตร์

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

9

นางสาวสมประสงค์

อุบลสุข

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวัดผลประเมินผล

10

นายยุทธนา

ถนอมนวล

ป.ตรี

บรรณารักษ์

11

นางสาวรภีพร

เบ้าทอง

ศศ.บ การจัดการทั่วไป(บัญชี)

ครูพี่เลี้ยง

12

นางสาวมาลีนา

สุกใส

วท.บ.สัตวศาสตร์

ครูพี่เลี้ยง

13

นายพิสันต์

เขียวหวาน

ปวส.สัตวศาสตร์

ครูพี่เลี้ยง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.75 KB

บุคลากร

 

·       อัตรากำลัง ในปีการศึกษา 2555  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   มีอัตรากำลัง และรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 1 – 6

ตารางที่ 1 อัตรากำลังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประจำปีการศึกษา  2555

ประเภท

ปฏิบัติราชการจริง

ไปช่วยราชการ

ลาศึกษาต่อ

รวม

อัตราว่าง

มาช่วยราชการ

ข้าราชการครู

37

-

1

38

 

 

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

ลูกจ้างประจำ

16

-

-

16

-

-

พนักงานราชการ

2

-

-

2

-

-

ลูกจ้างชั่วคราว

13

-

-

13

-

-

รวม

68

-

1

69

-

-

 

ตารางที่ 2 สรุปจำนวน ระดับตำแหน่ง และระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2555

 

ที่

ฝ่าย/แผนกวิชา

จำนวน (คน)

ตำแหน่งครู ระดับ

ระดับการศึกษา (ปริญญา)

 

 

ชาย

หญิง

รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

เอก

โท

ตรี

ต่ำกว่า ป.ตรี

 

1.

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

3

-

3

-

3

-

-

3

-

-

 

2.

แผนกวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืชศาสตร์

8

3

11

-

10

1

1

5

5

-

 

 

สัตวศาสตร์

2

2

4

-

3

1

1

3

-

-

 

 

ช่างกลเกษตร

4

-

4

-

1

1

-

1

3

-

 

 

ธุรกิจเกษตร

-

4

4

1

2

-

-

1

3

-

 

 

สามัญสัมพันธ์

3

6

9

-

6

1

-

1

8

-

 

 

อุตสาหกรรมเกษตร

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

 

 

ประมง

1

-

1

-

1

-

-

1

-

-

 

รวมครู-อาจารย์

22

16

38

1

28

5

2

18

21

0

 

3.

ข้าราชการพลเรือน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.

พนักงานราชการ

-

2

2

-

-

-

-

-

2

-

 

5.

ลูกจ้างประจำ

12

4

16

-

-

-

-

-

-

16

 

6.

ลูกจ้างชั่วคราว

4

9

13

-

-

-

-

-

10

3

 

รวม

16

15

31

-

-

-

-

-

12

19

 

รวมทั้งสิ้น

38

31

69

1

28

5

2

18

33

19

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3  รายชื่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ระดับ ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ประจำปีการศึกษา  2555

 

ที่

ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระดับ

หมายเหตุ

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

1

นายกอบกิจ

พานอ่อง

-

-

ผู้อำนวยการ

คศ.3

 

นายธนะศักดิ์

บุญชินะ

- ทก.สัตว์ปีก

- กศ..   การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

 

คศ.2

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

3

นายเมธี

ภุมมาพันธุ์

- ศษ.บ.พลศึกษา

- กศ.. การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

คศ.2

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

4

นายเด่น

ณ พิโรจน์

 

- วท.บ เทคโนโลยีการเกษตร

- กศ.. การบริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

 

คศ.2

 

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

 

 

5

นายนภา

แสงไชยราช

ศษ.วิทยาศาสตร์

ครู

คศ.2

 

6

นายชำนิ

ทองนุ้ย

- กศ.. ประวัติศาสตร์

- สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร

ครู

คศ.2

 

7

นางสมคิด

เทพวีระ

- กศ.ภูมิศาสตร์

- บธ.การจัดการทั่วไป

ครู

คศ.3

 

8

นางสมศรี

บุตรเพลิง

กศ.คณิตศาสตร์

ครู

คศ.2

ทำหน้าที่ รองฯ ฝ่ายวิชาการศึกษา

9

นางพาณี

ทองนุ้ย

กศ.เคมี

ครู

คศ.2

 

10

นางสุภรณ์

ภุมมาพันธุ์

- ศศ.. สังคมศึกษา

- กศ.. การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

11

นางสุจิรา

แสงไชยราช

.วิทยาศาสตร์

ครู

คศ.2

 

12

นายมนูญ

ตาลอุทัย

ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต

(สุขศึกษา)

ครูผู้ช่วย

 

 

13

นางสาวดวงพร

วัชรานนท์

ศศ.บ.วรรณคดีภาษาอังกฤษ

ครูผู้ช่วย

 

 

แผนกวิชาพืชศาสตร์

 

 

 

 

14

นางอำไพ  

พูลประสาธน์พร

- วท.. เกษตรศึกษา พืชสวน

- วทม. วิทยาศาสตร์เกษตร

ครู

คศ.2

 

15

นายมานิตย์  

กล่าวปิยะภมรกุล

- ทษ.พืชสวนประดับ

- M.S. Crop  science 

- Ph.D.  Crop  science

ครู

คศ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ต่อ)

ที่

            ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระดับ

หมายเหตุ

 

16

นายประเดิม   บุตรเพลิง

วท..  (พืชศาสตร์พืชสวน

ครู

คศ.2

 

 

17

นายอมรศักดิ์  พูลประสาธน์พร

วท.. (พืชศาสตร์พืชสวน

วท.. (เกษตรศาสตร์)

 - ส่งเสริมการเกษตร

ครู

คศ.2

 

 

18

นายปราสาท

จุลพวก

- ทษ.. พืชสวนประดับ

- วท.. (เกษตรศาสตร์)พืชสวน

ครู

คศ.2

 

 

19

นายจักรกฤษณ์     ทัพบำรุง

วท..  (พืชศาสตร์พืชสวน

ครู

คศ.2

 

 

20

นางเบญจา         

ขวัญยืน

- วท.. (เกษตรศาสตร์พืชไร่

- กศ.การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

21

นายชูชัย

เทพวีระ

- วท.บ.  (เกษตรศาสตร์)โรคพืช

- น.บ.  นิติศาสตร์

- ศ.บ.  เศรษฐศาสตร์

- รป.ย.รัฐประศาสนศาสตร์

ครู

คศ.3

 

 

22

นายประเสริฐ     ก่อกอง

วท.บ.  (เกษตรศาสตร์) พืชไร่

ครู

คศ.2

 

 

23

นางภัทราภรณ์   ทัพบำรุง

- วท..  (เกษตรศาสตร์)

  ส่งเสริมการเกษตร

- วท..  (เกษตรศาสตร์)

   ส่งเสริมการเกษตร

ครู

คศ.2

 

 

24

นายพิบูลย์

ยะโสธร

ทษ..เทคโนโลยีภูมิทัศน์

ครู

คศ.2

 

 

 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

 

 

 

 

 

25

นางปริศนา

มณีศรี

- ทก.สัตว์ปีก

- กศ.การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

26

นายสาธิต

ขันทนันท์

- ทษ.โคนม

- วท.. (เกษตรศาสตร์)

สัตว์ศาสตร์

- ปร.ด. สัตวศาสตร์

ครู

คศ.3

 

 

27

นางศยามล

นิติพงศ์สุวรรณ

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

ครู

คศ.2

ลาศึกษาต่อ

 

28

นายสมเกียรติ  

นิติพงศ์สุวรรณ

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

- วท.. (เกษตรศาสตร์)  สัตวบาล

ครู

คศ.1

 

 

แผนกวิชาประมง

 

 

 

 

 

 

29

นายปิยะพัชร์ 

สถิตปรีชาโรจน์

- ทษ..เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

- วท.. วิทยาศาสตร์การประมง

- ศศ.บ. (การศึกษานอกระบบ)

ครู

คศ.2

 

 


(ต่อ)

ที่

ชื่อ สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

ระดับ

หมายเหตุ

 

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

 

 

 

 

 

30

นายวัชรินทร์       อำนวยสิทธิ์

- ค.การบริหารโรงเรียน

- กศ.. การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.3

 

 

31

นายประยุทธ

ฉ่ำหวาน

ศษ.บริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

32

นายดีถี

วงศ์สวาสดิ์

 

ครูผู้ช่วย

 

 

 

33

นายพรอนันต์

สิงห์เล็ก

ปทส.เชื่อมและประสาน

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

 

 

 

 

 

 

34

นางโชติมา 

ปฐมกุลวงศ์

.เศรษฐศาสตร์เกษตร

ครู

คศ.2

 

 

 

35

นางมนัส

ภูมิวัฒน์

- สส.ส่งเสริมการเกษตรฯ

- บธ.บ. การตลาด

- กศ.การบริหารการศึกษา

ครู

คศ.2

 

 

 

36

นางลาวัลย์

ภู่เจริญ

ศศ.. การจัดการทั่วไป

(การบัญชี)

ครู

คศ.1

 

 

 

37

นางสาวขนิษฐา  นามวงษ์

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูผู้ช่วย

 

 

 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

 

 

 

 

38

นางปทิตตา

สมชื่อ

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ครูผู้ช่วย

 

 

 

ตารางที่ 4 รายนาม วุฒิการศึกษา และการปฏิบัติหน้าที่พนักงานราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

การปฏิบัติหน้าที่

1.

นางสาวรัตติกา

เลื่อนชิด

ศศ.ภาษาอังกฤษ

- ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)

2

นางสาวลาวรณ์

บัวสาย

 

- ประจำแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 


ตารางที่ 5 รายนาม วุฒิการศึกษา และตำแหน่งงาน ลูกจ้างประจำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

1.

นางสมนึก

พึ่งพา

ป.4

พนักงานขาย

2.

นางสายหยุด

คันศร

ปวช.(การบัญชี)

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

3.

นายประจักษ์

ขวัญวงศ์

.4

คนงานเกษตร

4.

นายสุเทพ

พลภักดี

ปวช.(ช่างเชื่อม)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

5.

นางอำพวน

การะเกษ

.4

พนักงานรับโทรศัพท์

6.

นายชิน

เบาบาง

.7

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

7.

นายสุพล

พินจอง

.7

พนักงานขับรถยนต์

8.

นายหยี

มะเรือง

.4

คนงาน

9.

นายบรรจบ

จาดอินทร์

ปวช.(หัตถกรรม)

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

10.

นายพรเลิศ

ชาญวิทยา

..3

ยาม

11.

นางประหยัด

เบาบาง

.4

พนักงานขาย

12.

นายวิโรจน์

ใจประเสริฐ

.4

พนักงานขับรถยนต์

13.

นายเวช

ศิลปวัฒนานุกูล

..5

พนักงานอัดสำเนา

14.

นายทองดี

สีศีล

..3

พนักงานขับรถยนต์

15.

นายสมาน

นาคประเสริฐ

.4

คนงานรีดนมโค

16.

นายเลียบ

อัมพวัน

.4

ยาม


ตารางที่ 6 รายนาม วุฒิการศึกษา และตำแหน่งงาน ลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

หน้าที่/งานที่รับผิดชอบ

1

นางนุกูล

ประเสริฐดี

วท.บ.สัตวศาสตร์

งานทะเบียน

2

นางนาตยา

อุตสาย

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พัสดุกลาง

3

นางสาวนิตยา

คำเงิน

ศศ..การจัดการทั่วไป

งานสารบรรณ

4

5

นางสาวนัยนา

นางสาวจุฑาภรณ์

บุญเหลือ

จาดอินทร์

ปวส.บัญชี

บช.บ. บัญชีบัณฑิต

งานการเงิน

งานบัญชี

6

7

นางสาวอุดมลักษณ์

นางสาวกานต์ระวี

การะเกษ

ภุมมาพันธุ์

บธ.บ.การจัดการทั่วไป

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวางแผนและงบประมาณ

ศูนย์ข้อมูล

8

นายณรงค์เดช  

ณ พิโรจน์

วท.บ.สัตวศาสตร์

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

9

นางสาวสมประสงค์

อุบลสุข

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานวัดผลประเมินผล

10

นายยุทธนา

ถนอมนวล

ป.ตรี

บรรณารักษ์

11

นางสาวรภีพร

เบ้าทอง

ศศ.บ การจัดการทั่วไป(บัญชี)

ครูพี่เลี้ยง

12

นางสาวมาลีนา

สุกใส

วท.บ.สัตวศาสตร์

ครูพี่เลี้ยง

13

นายพิสันต์

เขียวหวาน