แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายมิตร พุดซ้อน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายมานิตย์ จันทวงศ์

นายอาทิตย์ รอดภู
ครูพิเศษสอน