แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวนัยนา บุญเหลือ
ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร