แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายพิบูลย์ ยะโสธร
หัวหน้าแผนกวิชา

นายปราสาท จุลพวก

นางธิภารัตน์ สำรีเติมศิริ

นางสาวจินตนา จำนงค์ศรี